Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen, definities en gegevens:

Con Amore Musica:
Vereniging Con Amore Musica
Opgericht op 20 juni, 1981
KvK nummer: 01145435
Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
Bezoekadres: Kaar 16, 8608 XE Sneek
Internetadres: conamoremusica.nl
emailadres: info@conamoremusica.nl

Leden:
De vereniging kent maximaal 32 leden, tenzij de algemene ledenvergadering meer leden toelaat.

Aspirant– lid: 
Geïnteresseerde zangers kunnen zich bij de secretaris melden en direct daarna een aantal repetities bijwonen.

Projectleden: 
Bij speciale projecten of concerten worden zangers uitgenodigd en ingezet ter versterking  en verbetering van de kwaliteit van het koor.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op  diensten en activiteiten die worden geleverd en georganiseerd door Con Amore Musica ten behoeve van haar leden.

Artikel 2 Doelstelling Con Amore Musica

Con Amore Musica is een vereniging die streeft naar het beoefenen van de zangkunst op een zo hoog mogelijk niveau. Repetities vinden wekelijks op donderdagavond plaats en worden geleid door een vaste, gerenommeerde dirigent.
Naast wekelijkse repetities worden de leden aangespoord thuis het repertoire te oefenen met behulp van opnames en midifiles. Op regelmatige basis worden gastdocenten ingehuurd om met stemgroepen te oefenen voor de balans binnen het koor.

Con Amore Musica staat in beginsel open voor alle geïnteresseerden van 16 tot en met 65+ jaar.

Artikel 3 Totstandkoming lidmaatschap

 • Met inachtneming van het in artikel 4 en 5 van onderhavige algemene voorwaarden bepaalde, komt het lidmaatschap tot stand middels ‘aanmelding’.
 • Aanmelding geschiedt door contact op te nemen met de secretaris van het koor (via info@conamoremusica.nl).

Artikel 4 Voorwaarden lidmaatschap

Tot (volwaardig) lid van het koor worden aspirant-leden toegelaten die:

 • Over een goede zangstem en samenzangkwaliteiten beschikken;
 • Passen in de samenstelling/ balans van het koor;
 • De auditie met goed gevolg hebben afgelegd;
 • Door het bestuur worden toegelaten;

Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen of door erfopvolging worden verkregen.

Artikel 5 Aspirant-lidmaatschap

Het aspirant-lidmaatschap heeft een duur van maximaal 4 repetities. Binnen de proeftijd dient het aspirant-lid te laten zien dat hij/zij voldoende gemotiveerd is en actief deelneemt aan de repetities. Aan het einde van de proeftijd beslist de dirigent, middels een auditie, over de toelating. De betrokkene wordt direct op de hoogte gebracht van het besluit. Het lidmaatschap gaat na een goede auditie direct in.

Artikel 6 Verplichtingen Con Amore Musica

Het bestuur van Con Amore Musica zorgt voor:

 • Wekelijkse repetities (met uitzondering van zes weken in de zomervakantieperiode, nationaal erkende feestdagen of bij overmacht, zoals extreme weersomstandigheden of rampen) onder leiding van een professioneel dirigent;
 • Geschikte en veilige repetitieruimten, bij voorkeur op een vaste locatie waarbij tevens sanitaire voorzieningen aanwezig dienen te zijn;
 • Adequate vervanging of verplaatsing van de repetitie bij afwezigheid van de dirigent;
 • Geschikte en leesbare bladmuziek die begrijpelijk is voor alle niveaus;

Artikel 7 Verplichtingen leden

De leden zijn gehouden:

 • Onderhavige algemene voorwaarden in acht te nemen;
 • Het Huishoudelijke Reglement in acht te nemen en zich te conformeren aan de daarin geformuleerde gedragsregels;
 • Blijk te geven van voldoende motivatie door regelmatig op repetities te verschijnen en deel te nemen aan de door Con Amore Musica georganiseerde concerten en uitvoeringen.
 • De contributie tijdig te voldoen, evenals de eventuele extra kosten verbonden aan de deelname aan cursussen, concerten en uitvoeringen.

Artikel 8 Contributie en betaling

 • Con Amore Musica brengt contributie in rekening voor een lidmaatschap. De contributie bedraagt €21,- per kalendermaand, onder voorbehoud van wijzigingen. Betaling geschiedt via automatische overschrijving op de 15e van elke kalendermaand. 
 • De verschuldigde contributie dient te worden overgemaakt op
  IBAN NL54 INGB 0002 9815 07 t.n.v. Vocaal Ensemble Con Amore Musica.
 • Indien een lid verzuimt de contributie binnen voornoemde betalingstermijn te voldoen, zal het lid enige malen een herinnering ontvangen en in de gelegenheid worden gesteld om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen.
 • Als een lid na waarschuwing niet aan de geldelijke verplichtingen voldoet, wordt het lidmaatschap opgezegd.
 • Aspirant-leden zijn geen contributie verschuldigd.
 • Indien een repetitie niet door kan gaan door overmacht (extreme weersomstandigheden, rampen, pandemie), heeft het lid geen recht op restitutie. Als er door omstandigheden gedurende langere tijd geen repetities zijn, wordt er door het bestuur een passende maatregel getroffen.
 • Gastzangers/ projectzangers betalen geen contributie.
 • Con Amore Musica behoudt zich het recht voor de contributie jaarlijks te verhogen, dit wordt in de jaarlijkse ledenvergadering (in november) aan de leden voorgelegd en besproken.

Artikel 9 Geldmiddelen

 • Naast contributies bestaan geldmiddelen van de vereniging uit:
  • Subsidies en donaties
  • Schenkingen, erfstellingen en legaten
  • Alle andere verkrijgingen en baten

Artikel 10 Het bestuur

 • Het bestuur bestaat uit 3 tot 5 personen: de voorzitter, de secretaris, de penningmeester en 2 algemene leden.
 • Bestuursleden worden gekozen voor een periode van maximaal 3 jaar, bestuursleden zijn herbenoembaar.
 • Bestuursleden worden gekozen door de leden in de jaarvergadering.
 • Het bestuur vergadert zo vaak als men het nodig acht, maar minstens 6x per jaar.

Artikel 11 Gebruik bladmuziek

 • Bladmuziek wordt in bruikleen verstrekt, het lid is verplicht de hem/ haar verstrekte partijen zo zorgvuldig mogelijk te beheren. Hij /zij is aansprakelijk voor beschadiging, verlies of niet tijdige teruggave.
 • Bladmuziek die aan de leden ten behoeve van een uitvoering in bruikleen is verstrekt, dient uiterlijk twee weken na de uitvoering van het desbetreffende werk te worden ingeleverd bij het koorlid dat de muziek beheert.

Artikel 12 Einde van het lidmaatschap

Het lidmaatschap eindigt door:

 • het overlijden van het lid
 • het opzeggen door het lid
 • het opzeggen door de vereniging
 • ontzetting

Opzegging door een lid

 • Opzegging van het lidmaatschap door een lid dient schriftelijk te geschieden. Tegen het einde van de maand.
 • Het lid is dan geen contributie meer verschuldigd voor de rest van het jaar.

Opzegging door de vereniging 

 • wanneer niet aan de geldelijke verplichtingen voldoet
 • wanneer het lid niet meer aan de vereisten voldoet

Ontzetting

 • wanneer een lid in strijd handelt met de stattuten, reglementen of besluiten van de vereniging. Ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het lid zo spoedig mogelijk in kennis stelt.

Bij beëindiging van het lidmaatschap dient het lid de muziek in te leveren bij het lid dat verantwoordelijk is voor het muziekbeheer.

Artikel 13 Aansprakelijkheid Con Amore Musica

Behoudens en voor zover dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen de beperking van de aansprakelijkheid uitsluiten, is Con Amore Musica slechts aansprakelijk voor schade die het directe gevolg is van haar opzet of grove schuld en aan haar toerekenbaar is.

Artikel 14 Toegangskaarten

Con Amore Musica verkoopt toegangskaarten aan de deur bij concerten en uitvoeringen. Vanaf mei 2022 is het mogelijk kaarten via de website te bestellen. Deze kaarten worden van te voren besteld en betaald en zijn goedkoper dan kaarten aan de deur.
Con Amore Musica behoudt zich het recht voor een evenement te annuleren indien daartoe voldoende reden aanwezig wordt geacht. In geval van annulering heeft de bezoeker recht op terugbetaling van de reeds betaalde ticketgelden, na aftrek van eventuele administratiekosten, tenzij annulering plaatsvindt ten gevolge van overmacht. Con Amore Musica zal de deelnemer zo spoedig mogelijk in kennis stellen van de annulering. Zonder annulering van een evenement is er geen enkel recht op restitutie.

Artikel 15 Overige bepalingen

 • Indien er een geschil ontstaat tussen een lid en Con Amore Musica treden partijen met elkaar in overleg teneinde het geschil te beslechten.
 • Indien zich een situatie voordoet waarin onderhavige algemene voorwaarden niet voorzien, kan er een –individuele- regeling worden getroffen die aansluit bij en recht doet aan de geest van deze algemene voorwaarden.
 • Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden als onverbindend moet worden aangemerkt, doet zulks niet af aan de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.
 • Op alle door Con Amore Musica geleverde diensten alsmede onderhavige algemene voorwaarden en andere reglementen, is het Nederlands recht van toepassing.
 • Con Amore Musica behoudt zich het recht voor om onderhavige algemene voorwaarden te wijzigen.

Artikel 16 Communicatie 

 • Leden worden wekelijks voor de repetitie op de hoogte gehouden van organisatorische zaken en van het wel en wee van de leden (en evt. oud-leden)
 • De secretaris brengt de leden schriftelijke (per email) op de hoogte van het repetitieschema en oefenrooster.
 • De secretaris brengt de leden schriftelijk (per email) op de hoogte van alle data van uitvoeringen en evenementen.
 • De lief en leed commissie doet regelmatig verslag van het wel en wee van oud-leden en verzorgt kaarten/ legt bezoeken af.
 • Leden en donateurs worden op de hoogte gehouden van de activiteiten die in de afgelopen maand(en) hebben plaatsgevonden middels het nieuwsblad ‘CAMCAM’.

Artikel 17 Donateurs

 • Oud-leden en vrienden van Con Amore Musica kunnen zich aanmelden als donateur.
 • Donateurs steunen de vereniging met een geldelijke bijdrage.
 • Donateurs ontvangen de ‘CAMCAM’  het periodieke, digitale nieuwsblad van Con Amore Musica
 • Een donateur kan geen aanspraak maken op de diensten die normale leden ontvangen.